ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานวิทยาศาสตร์ เคมี ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอรอุมา สำรวมจิตร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41651 นายธนกร สลากัน 5/1  
2 41625 นางสาวพัชฎาพร เหลือถนอม 5/2  
3 41681 นางสาวชนิตา จงพินิจ 5/2  
4 41732 นางสาวจินตนา บุญเหมาะ 5/2  
5 44586 นายธีรภัทร บุญทัน 5/2  
6 44587 นางสาวยุพารัตน์ หมื่นพล 5/2  
7 40522 นางสาวอุปสมา วิเศษลา 6/1  
8 42945 นางสาวสุพิชญา ธนสมุทร 6/1  
9 40512 นางสาววิชญาพร มวลไธสง 6/1  
10 40583 นางสาวนภัสวรรณ เสาเกลียว 6/2  
11 43128 นางสาวธิดารัตน์ สุขศรี 6/2  
12 40544 นางสาวปิณฑิรา โปรยกลาง 6/2  
13 40531 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ 6/2  
14 40532 นางสาวชญาน์นันท์ วงศพัทธ์ธนโชต 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  12 คน