ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เคหพยาบาล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเพทาย จิตธรรม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45258 ด.ญ.ชยาพร ลามาตย์ 1/11  
2 45400 ด.ช.สรวิชญ์ เดชฉิมพลี 1/14  
3 45398 ด.ช.รัฐชัย หงษ์ทอง 1/14  
4 44983 ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ ประจวบสุข 1/4  
5 45012 ด.ญ.อิสราภรณ์ แซ่ลิ้ม 1/4  
6 45154 ด.ญ.พิชาพัชร์ ตอพล 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  4 คน