ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41568 นางสาวณัฐกมล คุณมาศ 5/1  
2 41597 นางสาวอัญชิษฐา สืบวัฒนพงษ์กุล 5/1  
3 40518 นางสาวอรชร หอมพิลา 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  3 คน