ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ประชาสัมพันธ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางกมลทิพย์ งามทวี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44901 ด.ญ.ยุวดี หงษ์ทอง 1/1  
2 45281 ด.ญ.ภิญญภัญ ทั้งสน 1/11  
3 45272 ด.ญ.ปริษา ลุนดาพร 1/11  
4 43330 เด็กชายปฐมภูมิ วิทยอุดม 3/1  
5 43899 เด็กหญิงมุฑิตา แซ่อุย 3/13  
6 43902 เด็กหญิงวชิราวรรณ วิเศษยา 3/13  
7 43946 เด็กชายศักดิ์ครินทร์ เชี่ยวชอบ 3/14  
8 43937 เด็กชายมีนกร มังกร 3/14  
9 43934 เด็กชายภาณุ วรรณกายนต์ 3/14  
10 43917 เด็กชายณัฐวุฒิ เทียมพล 3/14  
11 43913 เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีตัมภวา 3/14  
12 43924 เด็กชายธนภัทร ประดุจชนม์ 3/14  
13 43930 เด็กชายพลวิเศรษฐ์ เหลือสุข 3/14  
14 43906 เด็กชายศุภณัฐ ชินวัฒน์ 3/14  
15 43356 เด็กหญิงณัฐกฤตา หลำแหละ 3/2  
16 43375 เด็กหญิงภารวี ศรีระอุดม 3/2  
17 43390 เด็กหญิงกุลนิภา กาญจนรุจิวงศ์ 3/3  
18 43389 เด็กหญิงกัญญชนก มีสิทธิ์ 3/3  
19 43418 เด็กหญิงภัทรภร พ่อค้า 3/3  
20 43428 เด็กหญิงอรกัญญา โปรยกลาง 3/3  
21 43422 เด็กหญิงวริศรา อุไรรัมย์ 3/3  
22 43408 เด็กหญิงนภษร สุวรรณกูล 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  13 คน