ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม จิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางประภา ธุรานุช
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 21
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42429 นายสรวิชญ์ เหลี่ยมดี 4/5  
2 42376 น.ส.วีรยา สวากัลป์ 4/5  
3 42565 นายนราดล ดวงเวา 4/5  
4 42373 น.ส.รัตตินันท์ ฟังสุวรรณรักษ์ 4/6  
5 42383 น.ส.สุธัญญา ทองหล่อ 4/6  
6 44796 น.ส.สิตานัน ชนะชัย 4/7  
7 42129 นางสาวอินทิรา ระลึกดี 5/13  
8 44689 นายชยุติ เอ็นดู 5/13  
9 42060 นางสาวมาริษา ดีสม 5/13  
10 44692 นางสาวปลายฟ้า สืบสันต์ 5/13  
11 44688 นางสาวกิตติยา บุญลอย 5/13  
12 41034 นายนัฐพล ชูเชิดเชื้อ 5/13  
13 42204 นางสาวนรมน ทาปื้อ 5/16  
14 42108 นางสาวปีย์ชนิตย์ นาแซง 5/9  
15 44654 นางสาวรัตนากร บุญมาก 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 21 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  11 คน