ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สนุกกับวิทยาศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางยอดขวัญ กิ่งมณี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44857 น.ส.ธนภรณ์ ประยงค์หอม 4/15  
2 44856 น.ส.จิตรลดา พันธ์ศรี 4/15  
3 44811 น.ส.ศิริกาญจน์ วงศ์คล่อง 4/9  
4 44808 น.ส.นิตยา กล้าแข็ง 4/9  
5 42115 นายภูรินท์ เนียมหอม 5/13  
6 42085 นายคุณากร จันทะบาล 5/13  
7 44698 นายอนุสรณ์ แม้นศรี 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  4 คน