ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เวียดนามน่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42720 นางสาวนฤมล สุริยะ 5/10  
2 42451 นางสาวณัฐสุดา เนียมหอม 5/14  
3 42778 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วสุข 5/14  
4 42707 นายณัชพล วงศ์ชัยวรกุล 5/14  
5 44846 นายชัยธัช ดาราเย็น 5/14  
6 42687 นางสาวสุกัญญา ใจมั่น 5/14  
7 42533 นายสุจินต์ โอธินทรยุทธ 5/14  
8 44852 นายสุรชาติ เอี่ยมสะอาด 5/14  
9 44849 นายธีรพงษ์ สังข์โกมล 5/14  
10 42430 นายสิทธิชัย อุดมทวี 5/14  
11 42705 นางสาวฐิติพร เกษรนวล 5/7  
12 42722 นางสาวนิลลดา ดาศรี 5/8  
13 42563 นายธารารักษ์ ลักขษร 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  6 คน