ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทย์สร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุนันทา นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44876 ด.ช.ณภัทรพงศ์ ดาทอง 1/1  
2 44931 ด.ช.รชต หอมหวล 1/2  
3 44387 เด็กชายภัคพล ประเสริฐศรี 2/10  
4 44241 เด็กหญิงนภาลักษณ์ นิยมกล้า 2/6  
5 44235 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เสมอตน 2/6  
6 44269 เด็กหญิงกัญญณัช ทองอุดม 2/7  
7 44272 เด็กชายเจนภูมิภพ ทวีรัตน์ 2/7  
8 44261 เด็กหญิงวริศรา ผ้าผิวดี 2/7  
9 44253 เด็กหญิงภคพร บุพศิริ 2/7  
10 44310 เด็กหญิงอัมรา อุ้มพิมาย 2/8  
11 44299 เด็กหญิงวีร์สุดา หมายมี 2/8  
12 44302 เด็กชายสมัชญ์ บุญสุยา 2/8  
13 43322 เด็กหญิงธันย์ชนก พิศเพ็ง 3/1  
14 43325 เด็กหญิงเธียรขวัญ ปะทะขีนัง 3/1  
15 43314 เด็กหญิงชนิดาภา นาคกระแสร์ 3/1  
16 43332 เด็กหญิงพัชรพร โพธิลุน 3/1  
17 43506 เด็กชายมารุตพงศ์ ล้ำประเสริฐ 3/5  
18 43491 เด็กชายธนพล ภูละอินทร์ 3/5  
19 43490 เด็กชายธนพล ห่อทรัพย์ 3/5  
20 43505 เด็กชายภูรินท์ อภิชาตวาณิช 3/5  
21 43497 เด็กชายปุริศ คำบุญฐิติสกุล 3/5  
22 43529 เด็กหญิงจารุชา สมยาธร 3/6  
23 43547 เด็กหญิงปนัดดา บัวสาย 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  12 คน