ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ฟิสิกส์ICT ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40626 นางสาวณัฐนรี ถนอมศรี 6/3  
2 40971 นางสาวชนิกา ถือชาติ 6/4  
3 40674 นางสาวฐิติยา สุวิชา 6/4  
4 40648 นางสาววลัยลักษณ์ รักสกุล 6/4  
5 43156 นางสาวฐนิชชา อิงไธสง 6/5  
6 40902 นางสาวสุพรรษา พวงมาลา 6/5  
7 43155 นางสาวคันธารัตน์ แผ่นจันทร์ 6/5  
8 43152 นางสาวกัลยารัตน์ เฉลิมรัมย์ 6/5  
9 43162 นางสาววิชญาพร หนูมา 6/5  
10 40646 นางสาวรุจยา ศักดิ์ปกรณ์กานต์ 6/5  
11 43151 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  11 คน