ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักดาราศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสุพจน์ ประดับศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40999 นายวุฒินันท์ เมาลี 6/12  
2 40941 นายเมธาพันธ์ โตพูนพิพัฒน์ 6/12  
3 41029 นายธัณระวี เตียถาวรชัย 6/12  
4 40976 นางสาวณิชกานต์ ศิริสำราญ 6/12  
5 43239 นางสาวสุพรรษา นุแรมรัมย์ 6/12  
6 41093 นายภาณุวิชญ์ ปรากฏดี 6/12  
7 40927 นางสาวธิดาแก้ว สุรวงศ์ธนกุล 6/16  
8 43161 นางสาววารีรัตน์ เงาทอง 6/5  
9 43165 นางสาวสุนิสา สดมสุข 6/5  
10 40911 นายกิตติทัต จันทขัมมา 6/6  
11 40566 นางสาวกุลกันยา โขงรัมย์ 6/6  
12 43178 นางสาวปวันรัตน์ แปลงถิน 6/6  
13 40856 นางสาวอินทิมา สุภิษะ 6/6  
14 43179 นางสาวพุธิตา ศาลางาม 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  9 คน