ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักคิดสร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายพฤษภา กลีบแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45356 ด.ช.ภาติชล ผาสุข 1/13  
2 43867 เด็กชายฉัตรพน สงกล้า 3/13  
3 43901 เด็กชายวชิรวิทย์ พวงบุญ 3/13  
4 43886 เด็กชายปณชัย รพิภัทรวิบูลย์ 3/13  
5 43869 เด็กชายชนาธิป นาคทอง 3/13  
6 43884 เด็กชายนันทวุฒิ โหมหัก 3/13  
7 43865 เด็กชายจักรภัทร สกุลเจริญ 3/13  
8 43830 เด็กหญิงณัฐสุดา ภัคบุญเพิ่ม 3/13  
9 42892 เด็กชายเอื้ออารีย์ พรมุ่งเจริญ 3/13  
10 43862 เด็กชายกอบุญ เกษตรพืชผล 3/13  
11 43866 เด็กชายจักรี มลิทอง 3/13  
12 43870 เด็กชายชนาธิป ยิ่งแสวงดี 3/13  
13 43872 เด็กชายชัยวัฒน์ ใจเย็น 3/13  
14 43876 เด็กชายฐิตินันท์ ชมดี 3/13  
15 43882 เด็กชายธีรเมธ กมลวัฒนานนท์ 3/13  
16 43896 เด็กชายภัทรพล สายดำ 3/13  
17 43904 เด็กชายศิโยน วงศ์จิรวัฒนกุล 3/13  
18 43493 เด็กชายธนวรินทร์ คำงาม 3/5  
19 43555 เด็กชายรชานนท์ คำบุญฐิติสกุล 3/6  
20 43552 เด็กชายภรภัทร ดนเสมอ 3/6  
21 43539 เด็กชายธนกฤต หวัง 3/6  
22 43615 เด็กหญิงสร้อยฟ้า บุญมาก 3/7  
23 43562 เด็กชายศรณ์ศาสตร์ ก่อแก้ว 3/7  
24 43604 เด็กหญิงมุฑิตา เจริญศิริ 3/7  
25 43578 เด็กหญิงกุสุมา ย่างหาร 3/7  
26 43593 เด็กหญิงน้ำฝน กระโจมทอง 3/7  
27 43606 เด็กหญิงมุตทิตา สมบัติ 3/7  
28 43705 เด็กชายศตวรรษ ไพโรจน์สถิตธาดา 3/9  
29 43666 เด็กชายอภิชิต เข็มเพชร 3/9  
30 43690 เด็กชายธนภัทร นิภารักษ์ 3/9  
31 43704 เด็กชายรัฐพงศ์ มีผล 3/9  
32 43697 เด็กชายปุณยวัจน์ ทองนรินทร์ 3/9  
33 43679 เด็กชายจิรายุส อยู่เสน 3/9  
34 43693 เด็กชายนพดล ผ้าผิวดี 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  28 คน
เพศหญิง =  6 คน