ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษาดินแดน ปี1(ทุกนาย) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายแมนพล สุวรรณเสวก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 200
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 42277 นายแทนไท ชลธี 4/1  
3 42328 นายปัณณวัฒน์ อาภาอมร 4/1  
4 42282 นายธีรัตม์ ยงคง 4/1  
5 42292 นายพีรพัฒน์ ดำงาม 4/1  
6 42293 นายภูริต ลอวีระอมรพันธุ์ 4/1  
7 42268 นายชาตภาณุ วราจิตติชัย 4/1  
8 42276 นายทินภัท ทองแก้ว 4/1  
9 42584 นายวสุธร จวงพลงาม 4/1  
10 42374 นายวรดร บุญประเสริฐสิทธิ์ 4/1  
11 42301 นายอชิตะ ธิติเชษฐ์ตระกูล 4/1  
12 42297 นายศิกษก มณีอ่อน 4/1  
13 44751 นายสิริกาญจน์ ลักษวุธ 4/1  
14 42278 นายธนนท์ ยุกต์วัฒนพงศ์ 4/1  
15 42281 นายธิติวัฒน์ ทวีจรัสโรจน์ 4/1  
16 42404 นายนริศ คำสุวรรณ์ 4/10  
17 42724 น.ส.พนา ฉ่ำโสฬส 4/10  
18 42693 น.ส.กมลทิพย์ ยิ่งรุ่งโรจน์ 4/10  
19 42526 นายวุฒิชัย สายใจบุญ 4/10  
20 42367 นายพีรวิชญ์ จินพละ 4/10  
21 42617 นายปวริศร์ แสนสวาท 4/10  
22 42557 นายทิพากร โลกนิยม 4/10  
23 42697 นายจักรี จุลเกษร 4/10  
24 42751 นายชนาธิป ลัดดาหอม 4/10  
25 42678 นายวุฒิชัย ชมชื่น 4/10  
26 42649 นายชาคริต เสาวยงค์ 4/10  
27 42466 นายปัญญพนต์ บุญวงษา 4/10  
28 42882 นายวันเฉลิม ตั้งอุดมการณ์ 4/10  
29 44815 นายธนกร จิวจิรกิตติ 4/10  
30 44822 นายศิวัช สิงห์ชัย 4/10  
31 42465 นายปวริศร์ กิมาวะหา 4/10  
32 42537 นายอภิสิทธิ์ นันทวงษ์ 4/10  
33 42662 นายปัณณทัต จันทร์ประดับ 4/10  
34 44820 นายภควัต พริ้งเพราะ 4/10  
35 42458 นายธีรภัทร์ เอาวิริยะกุล 4/10  
36 42773 นายภูริ ชังพูลสวัสดิ์ 4/11  
37 42745 น.ส.กุลธิดา ศรีสมุทร 4/11  
38 42525 นายวิรวิศว์ โตประโคน 4/11  
39 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 4/11  
40 42524 นายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด 4/11  
41 44824 น.ส.นภัสสร กงชัยภูมิ 4/11  
42 44825 น.ส.รจนา ฉนวนรัมย์ 4/11  
43 42793 นายกมลภพ ทะเรรัมย์ 4/11  
44 42781 นายวัศพล เหมือนคิด 4/11  
45 42390 นายเกียรติศักดิ์ ใสแจ่ม 4/11  
46 42864 นายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 4/11  
47 42624 นายพัชรดนัย นามภักดี 4/11  
48 42870 นายพงศภัค ยุวดีนิเวศ 4/11  
49 42675 นายยศกร ทองร่อน 4/12  
50 42428 นายศิวรักษ์ ไชยพลบาล 4/12  
51 42794 นายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 4/12  
52 42518 นายภูกิจ ศรีสัตย์ 4/12  
53 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 4/12  
54 42639 นายอภิรัตน์ พ่อค้า 4/12  
55 42622 นายพชรพงศ์ สังข์เงิน 4/12  
56 42632 นายวาทิต สมรูป 4/12  
57 42620 นายปัณณทัต กุศลส่ง 4/12  
58 42797 นายกัณณพงศ์ พวงสด 4/12  
59 42747 นายจักรกฤษ ทองคำ 4/13  
60 42786 นายสรวิชญ์ เชิดศรี 4/13  
61 42698 นายจิตติพนธ์ แสงโพธิ์ 4/13  
62 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 4/13  
63 42885 น.ส.สิริวิมล ภาสุวรรณ 4/13  
64 42877 นายภาสกร ลวดเงิน 4/13  
65 42717 นายธีรภัทร สุปิงปรัส 4/13  
66 42529 นายศิวกร ขอชนะ 4/13  
67 42694 นายกฤติภูมิ พิศโสระ 4/13  
68 42772 นายภูตะวัน เอี่ยมศรี 4/13  
69 42874 นายพลางกูร พิมพ์เก่า 4/13  
70 42650 นายณัฐดนัย พวงบุญ 4/13  
71 42575 นายภานุกร หวังสม 4/13  
72 42849 นายจิรกิตติ์ นุชมา 4/13  
73 42796 นายก่อฤกษ์ ภาชื่น 4/14  
74 42444 นายเจษฎา มีสิทธิ์ 4/14  
75 42718 นายนพกร เสร็จพร้อม 4/14  
76 42586 นายสันติภาพ พัฒนศิริวงศ์ 4/14  
77 42616 น.ส.ปวรรณรัตน์ สุขคุ้ม 4/14  
78 42775 นายรณกร สมกล้า 4/14  
79 42412 นายปฏิภาณ บุญเหลือ 4/14  
80 42727 นายพีระพงศ์ โสภา 4/14  
81 44845 นายฉิมพลี ละม้ายวัน 4/14  
82 42396 นายณพิชญ์ จิตหนักแน่น 4/14  
83 42800 นายจิรวัฒน์ อินทร์งาม 4/15  
84 42825 นายภีมพล มีเกิด 4/15  
85 42837 นายหทัยพันธุ์ เพชรมาก 4/15  
86 42677 นายวิทวัส จุไร 4/15  
87 42884 นายศุภวัฒน์ สุดสงวน 4/15  
88 42875 นายพัชรพล งามชื่น 4/15  
89 42478 นายฤทธิชัย สุรัจ 4/15  
90 42528 นายศิวกร สถิตอินทาพร 4/15  
91 42691 นายอัครชัย สำโรงพล 4/15  
92 45412 นายพีรภัทร แก้วคำ 4/15  
93 42812 นายธราเทพ ทองกลาง 4/16  
94 42704 นายชวัลภูมิ ยาคำ 4/16  
95 44867 นายอภิชาต ม่วงอ่อน 4/16  
96 42709 นายณัฐติภัทร แววแก้ว 4/16  
97 42737 นายศุภกฤต ตั้งอุดมการณ์ 4/16  
98 42744 นายกิตติภูมิ สำราญรมย์ 4/16  
99 42337 นายสิทธิโชค นามสว่าง 4/2  
100 42341 นายสุรกาญจน์ อรรถเวทิน 4/2  
101 42336 นายวัฒนพงศ์ รุ่งเรือง 4/2  
102 42422 นายวิศาสตรา มิทราวงศ์ 4/2  
103 42327 นายปัณณธร สุขกุล 4/2  
104 42381 นายสิงหราช ทองนำ 4/2  
105 42323 นายธนากร แซ่กัง 4/2  
106 42350 นายจิรัฐพงศ์ มั่นหมาย 4/2  
107 42357 นายธนโชติ ศิริตระกูลมั่งคั่ง 4/2  
108 42279 นายธนภัทร ฉายพึ่ง 4/2  
109 42578 นายภีรพัฒน์ อภิชาตวาณิช 4/2  
110 42354 นายณัฐธรณ์ ผาโคตร 4/2  
111 42271 นายณรงค์กร จันทร์สุพัฒน์ 4/2  
112 42613 นายนันนรา ประกอบดี 4/3  
113 42435 นายสุวณัฐ การะเกษ 4/3  
114 42604 นายถิรวัฒน์ สร้อยสังวาลย์ 4/3  
115 42520 นายมติพล คงดี 4/3  
116 42609 นายธัชธรรม อนุจรพันธ์ 4/3  
117 42481 นายศิวกร ยวงแก้ว 4/3  
118 42807 นายณัฐชานนท์ สมชื่อ 4/3  
119 42307 นายกสิดิษฐ์ กาบยุบล 4/4  
120 42362 นายปุณณวิช แก้มทอง 4/4  
121 44770 น.ส.ปภาวี นิสัยกล้า 4/4  
122 44773 นายศุภโชค บันเทิงใจ 4/4  
123 42353 นายฐิติวัสส์ ทีงาม 4/4  
124 42371 นายเมธา กล้าหาญ 4/4  
125 42608 นายธราธร บุญญาวิเศษ 4/4  
126 42361 นายปักษชนม์ สาแก้ว 4/4  
127 42377 นายวุฒิกร สอนสุข 4/4  
128 42358 นายปธาน หาญบาง 4/4  
129 42349 นายกิตติธัช เจริญสุข 4/4  
130 44772 นายรัตนราช อบอุ่น 4/4  
131 42320 นายทักษิณ เกษจรัล 4/4  
132 42615 นายปรเมษฐ์ ใจหาญ 4/5  
133 42300 นายสุทธิพงษ์ ดีพร้อม 4/5  
134 42379 นายศุทธวีร์ สมสะอาด 4/5  
135 42394 นายญาณภัทร นารัมย์ 4/5  
136 42388 นายกษิดิ์เดช ชำนิจ 4/5  
137 42372 นายรวีโรจน์ จารัตน์ 4/5  
138 42359 นายปริญญ์ ประดิษฐ์แท่น 4/5  
139 42364 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี 4/5  
140 42580 นายยงเกียรติ แสวงสุข 4/5  
141 44776 นายปณชัย ประสงค์เสียง 4/5  
142 42487 นายอัครเดช ศรีงาม 4/6  
143 42342 นายเหมภาส ไชยสุวรรณ 4/6  
144 42449 นายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย 4/6  
145 42506 นายณัฐภูมินทร์ มานุจำ 4/6  
146 42472 นายพิเชษฐ์ภูมิ์ วิชยวรกิจ 4/6  
147 42368 นายภูริต เรืองกิตติภพ 4/6  
148 42630 นายภูริช กุลัดต์นาม 4/6  
149 42408 นายนิธิโรจน์ จีระธนาโรจน์ 4/6  
150 42640 นายอรรถนิติ แก้วแฉล้ม 4/6  
151 42440 นายคริสต์มาส สุรเสน 4/7  
152 42653 นายทัตพงศ์ กะการดี 4/7  
153 42348 นายกิตติธัช ชาติกิจอนันต์ 4/7  
154 42484 นายสิทธิพล สีโท 4/7  
155 42574 นายภัคพล บุญเจริญ 4/7  
156 44794 นายเมธัส งามแพง 4/7  
157 42612 นายนโรดม โพธิมาศ 4/7  
158 42511 นายปิยวัฒน์ วิรุณพันธ์ 4/7  
159 42536 นายหรัณย์ เทอดสุวรรณ 4/8  
160 42459 นายนนท์ปวิธ สุรเสน 4/8  
161 42655 นายธงชัย คงศรี 4/8  
162 42634 นายศิวกร นามวัน 4/8  
163 42521 นายรัชพล คำชาย 4/8  
164 42627 นายภัทรดนัย สุรัมย์ 4/8  
165 42476 นายภาณุพงศ์ ศรีไทย 4/8  
166 42540 นายกฤชธีภพ ไหมทอง 4/8  
167 42483 นายศุภากร หมายมี 4/8  
168 42708 น.ส.ณัฐกมล ดีเลิศ 4/8  
169 42475 นายภัทรวรรธน์ ทองเพิ่ม 4/8  
170 42611 นายนรพนธ์ สุขจิต 4/8  
171 44804 น.ส.ศิดารัตน์ อบอุ่น 4/8  
172 42366 นายพิเชษฐ บูรณ์เจริญ 4/8  
173 42700 นายจิรศักดิ์ ผดุงดี 4/9  
174 42454 นายธนัท ประทีปธนากร 4/9  
175 42418 นายพุฒิพงศ์ โสภา 4/9  
176 42665 นายปุระชัย จำปาเทศ 4/9  
177 42370 นายเมธวิน พวงไพบูลย์ 4/9  
178 42531 นายสดุดี ดวงใจ 4/9  
179 42527 นายศตวรรษ บุญมี 4/9  
180 42776 นายรัชพงศ์ ตรองอุดมสกุล 4/9  
181 42395 นายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ 4/9  
182 44806 นายไกรวิชญ์ มีมาก 4/9  
183 42601 นายณัฐพงศ์ บุญทวี 4/9  
184 42750 นายเจษฎา อือกะโทก 4/9  
185 42468 นายพศวีร์ เนริกูล 4/9  
186 42410 นายเบญจพล ปัญญาดี 4/9  
187 44807 นายธนากร เจริญรัตน์ 4/9  
188 41828 นายกฤษดา ปลื้มใจ 5/6  
189 41683 นายชิษณุพงศ์ จันทร์ไตรย์ 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 21 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  178 คน
เพศหญิง =  11 คน