ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษาดินแดน ปี1(ทุกนาย) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายแมนพล สุวรรณเสวก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 200
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 42277 นายแทนไท ชลธี 4/1  
3 42293 นายภูริต ลอวีระอมรพันธุ์ 4/1  
4 42268 นายชาตภาณุ วราจิตติชัย 4/1  
5 42276 นายทินภัท ทองแก้ว 4/1  
6 42374 นายวรดร บุญประเสริฐสิทธิ์ 4/1  
7 42301 นายอชิตะ ธิติเชษฐ์ตระกูล 4/1  
8 42297 นายศิกษก มณีอ่อน 4/1  
9 44751 นายสิริกาญจน์ ลักษวุธ 4/1  
10 42278 นายธนนท์ ยุกต์วัฒนพงศ์ 4/1  
11 42404 นายนริศ คำสุวรรณ์ 4/10  
12 42724 น.ส.พนา ฉ่ำโสฬส 4/10  
13 42526 นายวุฒิชัย สายใจบุญ 4/10  
14 42367 นายพีรวิชญ์ จินพละ 4/10  
15 42617 นายปวริศร์ แสนสวาท 4/10  
16 42557 นายทิพากร โลกนิยม 4/10  
17 42697 นายจักรี จุลเกษร 4/10  
18 42751 นายชนาธิป ลัดดาหอม 4/10  
19 42678 นายวุฒิชัย ชมชื่น 4/10  
20 42649 นายชาคริต เสาวยงค์ 4/10  
21 42466 นายปัญญพนต์ บุญวงษา 4/10  
22 42882 นายวันเฉลิม ตั้งอุดมการณ์ 4/10  
23 44815 นายธนกร จิวจิรกิตติ 4/10  
24 42537 นายอภิสิทธิ์ นันทวงษ์ 4/10  
25 42662 นายปัณณทัต จันทร์ประดับ 4/10  
26 44820 นายภควัต พริ้งเพราะ 4/10  
27 42458 นายธีรภัทร์ เอาวิริยะกุล 4/10  
28 42773 นายภูริ ชังพูลสวัสดิ์ 4/11  
29 42745 น.ส.กุลธิดา ศรีสมุทร 4/11  
30 42525 นายวิรวิศว์ โตประโคน 4/11  
31 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 4/11  
32 44824 น.ส.นภัสสร กงชัยภูมิ 4/11  
33 44825 น.ส.รจนา ฉนวนรัมย์ 4/11  
34 42793 นายกมลภพ ทะเรรัมย์ 4/11  
35 42781 นายวัศพล เหมือนคิด 4/11  
36 42390 นายเกียรติศักดิ์ ใสแจ่ม 4/11  
37 42864 นายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 4/11  
38 42624 นายพัชรดนัย นามภักดี 4/11  
39 42428 นายศิวรักษ์ ไชยพลบาล 4/12  
40 42794 นายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 4/12  
41 42518 นายภูกิจ ศรีสัตย์ 4/12  
42 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 4/12  
43 42639 นายอภิรัตน์ พ่อค้า 4/12  
44 42632 นายวาทิต สมรูป 4/12  
45 42797 นายกัณณพงศ์ พวงสด 4/12  
46 42747 นายจักรกฤษ ทองคำ 4/13  
47 42786 นายสรวิชญ์ เชิดศรี 4/13  
48 42698 นายจิตติพนธ์ แสงโพธิ์ 4/13  
49 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 4/13  
50 42885 น.ส.สิริวิมล ภาสุวรรณ 4/13  
51 42877 นายภาสกร ลวดเงิน 4/13  
52 42717 นายธีรภัทร สุปิงปรัส 4/13  
53 42529 นายศิวกร ขอชนะ 4/13  
54 42694 นายกฤติภูมิ พิศโสระ 4/13  
55 42772 นายภูตะวัน เอี่ยมศรี 4/13  
56 42874 นายพลางกูร พิมพ์เก่า 4/13  
57 42650 นายณัฐดนัย พวงบุญ 4/13  
58 42575 นายภานุกร หวังสม 4/13  
59 42849 นายจิรกิตติ์ นุชมา 4/13  
60 42796 นายก่อฤกษ์ ภาชื่น 4/14  
61 42718 นายนพกร เสร็จพร้อม 4/14  
62 42586 นายสันติภาพ พัฒนศิริวงศ์ 4/14  
63 42616 น.ส.ปวรรณรัตน์ สุขคุ้ม 4/14  
64 42775 นายรณกร สมกล้า 4/14  
65 42412 นายปฏิภาณ บุญเหลือ 4/14  
66 42727 นายพีระพงศ์ โสภา 4/14  
67 44845 นายฉิมพลี ละม้ายวัน 4/14  
68 42396 นายณพิชญ์ จิตหนักแน่น 4/14  
69 42800 นายจิรวัฒน์ อินทร์งาม 4/15  
70 42825 นายภีมพล มีเกิด 4/15  
71 42677 นายวิทวัส จุไร 4/15  
72 42884 นายศุภวัฒน์ สุดสงวน 4/15  
73 42478 นายฤทธิชัย สุรัจ 4/15  
74 42528 นายศิวกร สถิตอินทาพร 4/15  
75 42691 นายอัครชัย สำโรงพล 4/15  
76 45412 นายพีรภัทร แก้วคำ 4/15  
77 44867 นายอภิชาต ม่วงอ่อน 4/16  
78 42709 นายณัฐติภัทร แววแก้ว 4/16  
79 42737 นายศุภกฤต ตั้งอุดมการณ์ 4/16  
80 42744 นายกิตติภูมิ สำราญรมย์ 4/16  
81 42337 นายสิทธิโชค นามสว่าง 4/2  
82 42341 นายสุรกาญจน์ อรรถเวทิน 4/2  
83 42422 นายวิศาสตรา มิทราวงศ์ 4/2  
84 42327 นายปัณณธร สุขกุล 4/2  
85 42381 นายสิงหราช ทองนำ 4/2  
86 42350 นายจิรัฐพงศ์ มั่นหมาย 4/2  
87 42357 นายธนโชติ ศิริตระกูลมั่งคั่ง 4/2  
88 42578 นายภีรพัฒน์ อภิชาตวาณิช 4/2  
89 42613 นายนันนรา ประกอบดี 4/3  
90 42435 นายสุวณัฐ การะเกษ 4/3  
91 42604 นายถิรวัฒน์ สร้อยสังวาลย์ 4/3  
92 42520 นายมติพล คงดี 4/3  
93 42609 นายธัชธรรม อนุจรพันธ์ 4/3  
94 42481 นายศิวกร ยวงแก้ว 4/3  
95 42807 นายณัฐชานนท์ สมชื่อ 4/3  
96 44773 นายศุภโชค บันเทิงใจ 4/4  
97 42353 นายฐิติวัสส์ ทีงาม 4/4  
98 42371 นายเมธา กล้าหาญ 4/4  
99 42361 นายปักษชนม์ สาแก้ว 4/4  
100 42377 นายวุฒิกร สอนสุข 4/4  
101 42358 นายปธาน หาญบาง 4/4  
102 42349 นายกิตติธัช เจริญสุข 4/4  
103 42615 นายปรเมษฐ์ ใจหาญ 4/5  
104 42300 นายสุทธิพงษ์ ดีพร้อม 4/5  
105 42379 นายศุทธวีร์ สมสะอาด 4/5  
106 42394 นายญาณภัทร นารัมย์ 4/5  
107 42372 นายรวีโรจน์ จารัตน์ 4/5  
108 42364 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี 4/5  
109 42580 นายยงเกียรติ แสวงสุข 4/5  
110 44776 นายปณชัย ประสงค์เสียง 4/5  
111 42487 นายอัครเดช ศรีงาม 4/6  
112 42342 นายเหมภาส ไชยสุวรรณ 4/6  
113 42449 นายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย 4/6  
114 42506 นายณัฐภูมินทร์ มานุจำ 4/6  
115 42472 นายพิเชษฐ์ภูมิ์ วิชยวรกิจ 4/6  
116 42368 นายภูริต เรืองกิตติภพ 4/6  
117 42630 นายภูริช กุลัดต์นาม 4/6  
118 42408 นายนิธิโรจน์ จีระธนาโรจน์ 4/6  
119 42640 นายอรรถนิติ แก้วแฉล้ม 4/6  
120 42440 นายคริสต์มาส สุรเสน 4/7  
121 42653 นายทัตพงศ์ กะการดี 4/7  
122 42348 นายกิตติธัช ชาติกิจอนันต์ 4/7  
123 42484 นายสิทธิพล สีโท 4/7  
124 42574 นายภัคพล บุญเจริญ 4/7  
125 44794 นายเมธัส งามแพง 4/7  
126 42612 นายนโรดม โพธิมาศ 4/7  
127 42536 นายหรัณย์ เทอดสุวรรณ 4/8  
128 42459 นายนนท์ปวิธ สุรเสน 4/8  
129 42655 นายธงชัย คงศรี 4/8  
130 42634 นายศิวกร นามวัน 4/8  
131 42521 นายรัชพล คำชาย 4/8  
132 42476 นายภาณุพงศ์ ศรีไทย 4/8  
133 42540 นายกฤชธีภพ ไหมทอง 4/8  
134 42483 นายศุภากร หมายมี 4/8  
135 42475 นายภัทรวรรธน์ ทองเพิ่ม 4/8  
136 42611 นายนรพนธ์ สุขจิต 4/8  
137 42366 นายพิเชษฐ บูรณ์เจริญ 4/8  
138 42700 นายจิรศักดิ์ ผดุงดี 4/9  
139 42418 นายพุฒิพงศ์ โสภา 4/9  
140 42665 นายปุระชัย จำปาเทศ 4/9  
141 42531 นายสดุดี ดวงใจ 4/9  
142 42527 นายศตวรรษ บุญมี 4/9  
143 42395 นายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ 4/9  
144 42601 นายณัฐพงศ์ บุญทวี 4/9  
145 42750 นายเจษฎา อือกะโทก 4/9  
146 42468 นายพศวีร์ เนริกูล 4/9  
147 42410 นายเบญจพล ปัญญาดี 4/9  
148 44807 นายธนากร เจริญรัตน์ 4/9  
149 41828 นายกฤษดา ปลื้มใจ 5/6  
150 41683 นายชิษณุพงศ์ จันทร์ไตรย์ 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 11 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  143 คน
เพศหญิง =  7 คน