ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ดาราศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44404 เด็กหญิงกัญทิพา จรดรัมย์ 2/10  
2 44409 เด็กหญิงฐานิตา เลิศวณิชกร 2/10  
3 44046 เด็กชายศุภกฤษ เชื่อมาก 2/2  
4 44029 เด็กชายนันทวัฒน์ ล้วนประเสริฐ 2/2  
5 44165 เด็กหญิงศุภาดา เปรียบยิ่ง 2/5  
6 44152 เด็กหญิงปณัฐญา เสนาะเสียง 2/5  
7 44153 เด็กหญิงปลายไหม อึงชื่น 2/5  
8 42324 น.ส.ธมกร สมานสวน 4/1  
9 42308 น.ส.เกสรา ชื่นชม 4/1  
10 42340 น.ส.สุทธิกานต์ บุญสุยา 4/1  
11 42310 น.ส.ขวัญแก้ว โอฐงาม 4/2  
12 42313 นายณัชพล โสตศิริ 4/2  
13 42321 น.ส.ทิพปภา อะนะรัมย์ 4/2  
14 42335 น.ส.วริศรา บรรจุงาม 4/2  
15 42316 นายดิเรก นึกชนะ 4/4  
16 42291 นายปลวัชร ศรีบุญญะกุล 4/4  
17 42267 นายชลชาต โชติช่วง 4/4  
18 42329 นายพีรพัฒน์ แสงทอง 4/4  
19 44765 น.ส.กุศลิน คำโท 4/4  
20 44768 น.ส.ธัญมน เยาวลักษณ์ 4/4  
21 42351 น.ส.ชญาดา อุดมทวี 4/5  
22 42306 น.ส.กรพินธุ์ ศรีสมบัติ 4/5  
23 42325 น.ส.ธัชพรรณ กมลวัฒนานนท์ 4/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  16 คน