ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ญี่ปุ่นน่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพิลาวัลย์ ปาเส
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41806 นายภูบดินทร์ แก้วรัตน์ 5/10  
2 41931 นางสาวกาญจนา มูลศาสตร์ 5/15  
3 44727 นายนวพล ดีสม 5/15  
4 44730 นางสาววารุณี ชัยวิเศษ 5/15  
5 44729 นางสาวเพ็ญนภา สร้อยจิต 5/15  
6 44733 นางสาวศิริพร กระแสโสม 5/15  
7 42111 นางสาวฟองบุญ ครบอยู่ 5/15  
8 42028 นางสาวอริสรา วุฒิยา 5/15  
9 41939 นายณัฐพล พัตราภรณ์วิโรจน์ 5/15  
10 44737 นางสาวจุฑาทิพย์ โลเกตุ 5/16  
11 41966 นายศรายุทธ ชูธนกร 5/16  
12 44609 นางสาวศุภกานต์ บุญรอด 5/5  
13 41830 นางสาวกัญญารัตน์ อุ้มบุญ 5/7  
14 41988 นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมรักษา 5/7  
15 41950 นางสาวปนัดดา พิรารรัมย์ 5/8  
16 42110 นางสาวพิมพิษา ซ่อมทอง 5/8  
17 41701 นางสาวเบญจพร สังโสมา 5/8  
18 41686 นายฐิติพงษ์ กฤตยาเวทย์ 5/8  
19 41854 นายพฤทธิ์ชา ใจบุญ 5/9  
20 41690 นายติณณภพ หาญประโคน 5/9  
21 41750 นายปกป้อง สุภิมารส 5/9  
22 42178 นายสุวัชพงษ์ เกตุโสระ 5/9  
23 41967 นางสาวศศิกรินทร์ ปิ่นแก้ว 5/9  
24 41972 นายสิทธิกรณ์ หอมเนียม 5/9  
25 40502 นายปรเมศ ทองดี 6/10  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  14 คน