ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Bright UP English ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายบรรจง สดสี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43576 เด็กหญิงกุลธิดา พรหมบุตร 3/7  
2 43639 เด็กชายแดนนี่ จิตต์หาญ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  1 คน