ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักออกแบบ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสมฤดี อุ่นใจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43986 ด.ช.ณัฐนันท์ เจือจันทร์ 1/1  
2 43972 ด.ช.กานต์ สุดดี 1/1  
3 43981 ด.ช.ชายชาติ เรียบร้อย 1/1  
4 43982 ด.ช.ชินาตะ กาญจนรุจวิวัฒน์ 1/1  
5 44394 ด.ช.โยธิน ศรีภักดิ์ 1/10  
6 44410 ด.ช.ฐิติวัสส์ โคตชัย 1/11  
7 44428 ด.ช.พงศธร แสงจันทร์ 1/11  
8 44411 ด.ช.ณรงวัตษ์ สังข์พิทักษ์กุล 1/11  
9 44434 ด.ช.ภูรภัทร เครือสุวรรณ 1/11  
10 44456 ด.ช.ธนบดี วงศ์ชัยวรกุล 1/12  
11 44459 ด.ช.ธีรศักดิ์ วรรณกิจ 1/12  
12 44043 ด.ญ.ศศิประภา ศักดิ์ศิริ 1/2  
13 44034 ด.ช.ปาณรวัฐ ประพานศรี 1/2  
14 44016 ด.ญ.จิดาภา วาจำรัมย์ 1/2  
15 44025 ด.ช.ตฤณ ตั้งวงศ์เจริญกิจ 1/2  
16 44058 ด.ช.จิรเดช ศรีโนนยาง 1/3  
17 44114 ด.ญ.นันท์นภัส แสนชมภู 1/4  
18 44130 ด.ช.สิงหา ฉ่ำศิริ 1/4  
19 44296 ด.ช.วิราชัน โลกนิยม 1/8  
20 44283 ด.ช.ธนวัฒน์ เตียวเจริญโสภา 1/8  
21 44271 ด.ช.กิตติภพ บุญสม 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  3 คน