ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English for AEC ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวปิ่นมณี อมรกุลสวัสดิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
สถานที่เรียน : 514
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42018 นางสาววนัทปรียา บุญยงค์ 6/10  
2 41984 นางสาวจารวี พิกุล 6/10  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  2 คน