ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Speak out loud ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวศิริวัฒนา สุขเป็ง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43978 เด็กชายเจษฎา เหลือดี 2/1  
2 44091 เด็กชายเอเธนส์ คล้ายหนู 2/3  
3 44063 เด็กชายณัทพงศ์ ซ่อนกลิ่น 2/3  
4 44110 เด็กชายตฤณ ตั้งสกุลวิโรจน์ 2/4  
5 44100 เด็กชายจตุรพักตร อนุไพร 2/4  
6 44117 เด็กหญิงปุญญิศา โศภิษฐพันธ์ 2/4  
7 44095 เด็กชายกฤษตภพ ทั้งสน 2/4  
8 44106 เด็กชายณนท์ธกรส์ ขาวดี 2/4  
9 44105 เด็กชายชนทัช ศรีกระจ่าง 2/4  
10 44132 เด็กหญิงอัจฉราพร ธนกัญญา 2/4  
11 44122 เด็กหญิงพิมพ์ชนก หาญยิ่ง 2/4  
12 44128 เด็กชายวรินทร เกียรติเจริญศิริ 2/4  
13 44104 เด็กหญิงจุฑามาศ แม้ประสาท 2/4  
14 44115 เด็กชายนิธิศ จินดาศรี 2/4  
15 44113 เด็กชายธนากานต์ ชาติห้าวหาญ 2/4  
16 44130 เด็กชายสิงหา ฉ่ำศิริ 2/4  
17 44131 เด็กชายสุธินันท์ ศรีโกตะเพชร 2/4  
18 44121 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุทธิโยธา 2/4  
19 44102 เด็กหญิงจัสมิน จิมสัน 2/4  
20 44126 เด็กหญิงมินตรา ประพันธ์ 2/4  
21 44109 เด็กชายณัฐภัทร เศษจันทร์ 2/4  
22 44277 เด็กชายณัชพล บุญคุ้ม 2/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  7 คน