ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาเขมรละคำ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45229 ด.ช.นาคินทร์ ไชยหาญ 1/10  
2 45280 ด.ญ.เพชรลดา แจ่มฟ้า 1/11  
3 45312 ด.ช. พัฒน์ธนกร คงสุขดี 1/12  
4 45306 ด.ช. ธนาธิป บูรณะกิจ 1/12  
5 45357 ด.ช.ภูมรินทร์ ภู่ทอง 1/13  
6 45361 ด.ช.ราชวัตร บูรณ์เจริญ 1/13  
7 45342 ด.ช.ณัฐวุฒิ หมาดนุ้ย 1/13  
8 45401 ด.ช.สิรเศรษฐ์ มุลาลินน์ 1/14  
9 45380 ด.ช.ณัฐภัทร ศรีวงศา 1/14  
10 45051 ด.ญ.อติพร รู้จิตร 1/5  
11 45089 ด.ญ.อภิสรา รู้จิตร 1/6  
12 45124 ด.ญ.ศศิประภา ลายทอง 1/7  
13 45191 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา เมิดจันทึก 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  5 คน