ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เวียดนามน่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวศุภนิดา เวือมประโคน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43951 เด็กชายสุวินัย ขวัญกลาง 3/14  
2 43357 เด็กชายณัฐชยนันท์ ยืนยง 3/2  
3 43379 เด็กชายศักดิ์ภิวัฒน์ ศรีแก้ว 3/2  
4 43355 เด็กชายชัยบดินทร์ แก้วไธสง 3/2  
5 43363 เด็กชายธีรภัทร ทะเกิงลาภ 3/2  
6 43582 เด็กชายจีรวัฒน์ ดมอุ่นดี 3/7  
7 43575 เด็กหญิงกิตติมา ภาสกานนท์ 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  1 คน