ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English for AEC ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวปิ่นมณี อมรกุลสวัสดิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43271 นางสาวสุวรรณา กระแสโสม 6/14  
2 43268 นางสาวรมณี แย้มชู 6/14  
3 40716 นางสาวเจรินยา หอมดอกพุธ 6/14  
4 40729 นางสาวธัญศร ใจกล้า 6/14  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  4 คน