ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ASEAN Quiz ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปาลิตา พันบุดดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42150 นายธัญเทพ ก่อแก้ว 5/10  
2 42158 นายพัฒนพงศ์ เพชรเลิศ 5/13  
3 42145 นายณัฐวุฒิ พละสาร 5/13  
4 42147 นายทิวากร ทัศนะ 5/13  
5 44695 นายรุ่งกิตติ บุญมาก 5/13  
6 44687 นายกิตติพงศ์ มีพร้อม 5/13  
7 42139 นางสาวจารุวรรณ นพพิบูลย์ 5/16  
8 42149 นางสาวธรรมษา มุมทอง 5/16  
9 44736 นางสาวคณิตา อภิเดช 5/16  
10 42033 นางสาวกันยาลักษณ์ บุญเลื่อน 5/16  
11 42195 นางสาวฐิติชญา สิงคเสลิต 5/16  
12 42232 นางสาวอาลิศา คำโฮม 5/16  
13 44742 นางสาววริษฎา ศรีลาไลย์ 5/16  
14 42224 นางสาวสุนิสา พลอยรัมย์ 5/16  
15 42217 นางสาววรนุช เพลินสุข 5/16  
16 41147 นายราเชนทร์ อวยเจริญ 5/16  
17 41097 นายวรพล เนื่องโคตะ 5/16  
18 41764 นางสาวภูษณิศา ดวงเดียว 5/7  
19 41719 นางสาวสาลิณี มาชอบ 5/7  
20 41737 นางสาวณัชศิยากรณ์ ผนึกดี 5/7  
21 43187 นางสาวปรางค์ประภา พันธ์สีดา 6/7  
22 43184 นางสาวเจนจิรา เจนไธสง 6/7  
23 43183 นางสาวเขมิกา เหรียญสมบูรณ์ 6/7  
24 40884 นางสาวปวีร์นุช งามนาถ 6/7  
25 40797 นางสาวมุทิตา เกิมรัมย์ 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 24 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  17 คน