ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม New words ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนภสมน ธนปฐมพงศ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42682 น.ส.ศุภาวีร์ ปรากฎมาก 4/15  
2 42646 น.ส.คีรี่ แอน แกลลาเกอร์ 4/6  
3 42692 น.ส.อัมพกา มิถุนาวงศ์ 4/8  
4 42638 น.ส.สุนันทา ปัญญาเฟื่อง 4/9  
5 42563 นายธารารักษ์ ลักขษร 4/9  
6 41735 นางสาวชนม์ชนก บูรณ์เจริญ 5/14  
7 41751 นางสาวปวิชญา อินทร์งาม 5/4  
8 41682 นางสาวชลธิชา ประภาสัย 5/4  
9 41678 นางสาวกัลยกร สมศรี 5/4  
10 41773 นางสาวสุภาวดี แจ่มใส 5/4  
11 41653 นางสาวธัญสิริ แป้นแก้ว 5/4  
12 41660 นางสาวปาณิสรา เจริญรัตน์ 5/4  
13 41721 นายสุริยะ แถบทอง 5/4  
14 41710 นายภัทระ ร่วมพัฒนา 5/4  
15 44593 นางสาวรัตน์ขวัญ ศิริมา 5/4  
16 41591 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองศรี 5/4  
17 41740 นางสาวทัศนา เย็นทรวง 5/5  
18 41734 นางสาวจุฑามาศ บูรณ์เจริญ 5/7  
19 44626 นางสาวกมลทิพย์ แก้วงาม 5/7  
20 41730 นางสาวเกวลิน มุขมนตรี 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  16 คน