ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาญี่ปุ่น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45289 ด.ญ.สมิตานัน บุญผ่อง 1/11  
2 45259 ด.ช.ชัยภัทร ทองตัน 1/11  
3 45275 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เลิศล้ำ 1/11  
4 45344 ด.ญ.ทักษอร เตียงงา 1/13  
5 45371 ด.ช.อิศวนาวิน วงศ์เมืองจันทร์ 1/13  
6 45339 ด.ช.ชนวีร์ แสงสว่าง 1/13  
7 45408 ด.ช.อิทธิพล บุญยืน 1/14  
8 45397 ด.ญ.รัชนีกร ชิ้นงูเหลือม 1/14  
9 44939 ด.ญ.อภิรดี ชูกล้า 1/2  
10 44906 ด.ช.ชยพล มียิ่ง 1/2  
11 44964 ด.ญ.พัชราภรณ์ เพชรใส 1/3  
12 44957 ด.ญ.ธัญญา เข็มม่วง 1/3  
13 44990 ด.ญ.ธวัลรัตน์ พยาราช 1/4  
14 44984 ด.ญ.ชญาดา ช่วยชู 1/4  
15 44987 ด.ญ.ฐิติภัค วิริยะวิญญู 1/4  
16 45097 ด.ช.คุณานนต์ เจนทั่ว 1/7  
17 45128 ด.ช.สุธินันท์ มะลิวัลย์ 1/7  
18 45111 ด.ช.ธนนท์ สงวนศิริ 1/7  
19 45126 ด.ช.ศุภษร แผ่นใหญ่ 1/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  9 คน