ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ครูรุ่งทิวา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44362 เด็กหญิงแกมกาญจน์ สมหวัง 2/10  
2 44014 เด็กหญิงกัลยกร บรรลุสุข 2/2  
3 44015 เด็กชายไกรวิชญ์ อิทธิอภิรักษ์ 2/2  
4 44042 เด็กหญิงศศิธร เสาสูง 2/2  
5 44037 เด็กหญิงพรชนก ก่อแก้ว 2/2  
6 44026 เด็กหญิงธัญลักษณ์ รุ่งเรือง 2/2  
7 44018 เด็กหญิงจินตภา เสาสูง 2/2  
8 44114 เด็กหญิงนันท์นภัส แสนชมภู 2/4  
9 44107 เด็กหญิงณหทัย ดาศรี 2/4  
10 44245 เด็กหญิงประภัสสร ไหมทอง 2/7  
11 44204 เด็กหญิงพัชรินทร์ ฮาดบุตร 2/6  
12 44185 เด็กหญิงชาลิสา กุลัสนาม 2/6  
13 44206 เด็กหญิงพิมพ์มาดา เรืองฤทธิ์ 2/6  
14 44181 เด็กชายจิรภัทร ยั่งยืน 2/6  
15 44184 เด็กหญิงชนิตา อันทะไชย์ 2/6  
16 44233 เด็กหญิงโชติกา จรประไพ 2/7  
17 44218 เด็กหญิงสุธินันท์ กงแก้ว 2/6  
18 44183 เด็กหญิงชนัญญา อุไร 2/6  
19 44259 เด็กหญิงรุ่งฟ้า ศุภรนนท์ 2/7  
20 44361 เด็กหญิงกัญญาพร หมั่นตลุง 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  18 คน