ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Plern English ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสิทธิมนต์ กลีบแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44978 ด.ญ.กัญญาวีร์ แสนกล้า 1/4  
2 44998 ด.ญ.ภัทรสุดา ศรีสวย 1/4  
3 45000 ด.ช.เมธัส มณีวิจิตร 1/4  
4 44470 เด็กหญิงพีรยา สุวรรณธาดา 2/11  
5 44160 เด็กหญิงมณฑน์มรรษกร มหายศ 2/5  
6 44143 เด็กหญิงฐิติภา บางทราย 2/5  
7 44168 เด็กหญิงสุจินดา สุขร่วม 2/5  
8 44319 เด็กหญิงณัทภัทร คำนุ 2/8  
9 44342 เด็กหญิงภัคจิรา ใจหนึ่ง 2/8  
10 44338 เด็กหญิงปิยรัตน์ สินทรัพย์ 2/8  
11 44316 เด็กหญิงจิรัชญา เงางาม 2/9  
12 43285 เด็กชายชยพล โกยสวัสดิ์ 3/5  
13 43522 เด็กหญิงอาซาริยาห์ ภัทรเมษสิยาห์กุล 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  11 คน