ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาฝรั่งเศลน่ารู้ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวศศิวิมล พูนชัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41054 นางสาวศิริรัตน์ นัดกล้า 6/12  
2 40644 นายยศกร กันยา 6/14  
3 40914 นายจิตติพัทธ์ เอี่ยมสะอาด 6/14  
4 40951 นายสินตา สุมหิรัญ 6/15  
5 40986 นายธีรนนท์ นะรายรัมย์ 6/15  
6 43299 นายปริญญา บุญทัย 6/16  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  1 คน