ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ASEAN QUIZ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปาลิตา พันบุดดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
สถานที่เรียน : 516
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43342 นายศิวกร สกุลเจีย 4/4  
2 44758 นางสาวมติมนต์ พลสา 5/3  
3 44754 นายจักรภัทร กะการดี 5/3  
4 44803 นางสาวศศิธร สอนดอก 5/8  
5 42748 นางสาวจิตราพร บุตรดา 5/8  
6 44798 นายชนาธิป กะการดี 5/8  
7 44800 นางสาวธิดารัตน์ ชมชื่น 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  4 คน