ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาพาสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวบุษบา ชื่นงาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44501 ด.ช.ชัยมงคล อินทยุง 1/13  
2 44153 ด.ญ.ปลายไหม อึงชื่น 1/5  
3 44215 ด.ช.วีรภัทร ศักดา 1/6  
4 44190 ด.ช.ธนบดี ศุภผล 1/6  
5 44195 ด.ช.ธีรภัทร วังวัฒนา 1/6  
6 44302 ด.ช.สมัชญ์ บุญสุยา 1/8  
7 44285 ด.ช.นนทพัทธ์ จาธุนิน 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  1 คน