ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English for fun ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอัษฎาพร ราชนู
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40515 นางสาวหทัยภัทร ลี้ตระกูล 6/1  
2 40489 นางสาวจิรัชญา ศรีเพชร 6/1  
3 40513 นางสาวศตนันท์ จิตหาญ 6/1  
4 43259 นางสาวชนัญชิดา มั่นคง 6/14  
5 41159 นางสาวอารียา ภูมิประโคน 6/14  
6 43261 นางสาวชลลดา ภาษาสุข 6/14  
7 43260 นางสาวธนัญญา โทนุบล 6/14  
8 40692 นายภูมิสิงห์ สนใจ 6/14  
9 43262 นางสาวชินานาง ธิมะโน 6/14  
10 43264 นางสาวบุญญปัญญ์ ใจใหญ่ 6/14  
11 43265 นายปพนพัฒน์ ล่าทา 6/14  
12 40591 นายปัญญาคม เสาสูง 6/14  
13 40880 นายธีรยุทธ ฉัตรธนาธรรม 6/14  
14 43289 นางสาวกัลยาณี ฉุนกล้า 6/16  
15 43301 นางสาวศศิประภา ศรีสุข 6/16  
16 41157 นางสาวอนัญญา เหลือถนอม 6/16  
17 41139 นางสาวนงลักษณ์ ชื่นใจ 6/16  
18 40828 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ 6/8  
19 40829 นายปัณณรุจน์ กีรติอนันต์พร 6/8  
20 40778 นายตรีทเศศ ศิริพาณิชย์ศกุนต์ 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  13 คน