ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม English variety ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44878 ด.ช.ณัฐนันท์ โสแก้ว 1/1  
2 45253 ด.ช.กรณ์ดนัย เสริมศิริ 1/11  
3 45256 ด.ช.กิตติธัช ชื่นงาม 1/11  
4 45276 ด.ช.พงศิรวิชญ์ แสงราม 1/11  
5 45386 ด.ญ.ธนัญญา ดีพูน 1/14  
6 44953 ด.ญ.ณินรดา จึงสุวัฒนานนท์ 1/3  
7 44966 ด.ช.ภัทรพงศ์ พิษณุวงษ์ 1/3  
8 45005 ด.ญ.ศมนกร ฟังวัฒนา 1/4  
9 44982 ด.ญ.นิชาภา ทับมะเริง 1/4  
10 44986 ด.ญ.ฐิตาพร ยอดเสาว์ 1/4  
11 44993 ด.ญ.นภสร มั่นหมาย 1/4  
12 45010 ด.ญ.อนันทิตา สุรวงศ์ธนกุล 1/4  
13 45044 ด.ช.ศุภกิตติ์ ดีล้อม 1/5  
14 45040 ด.ช.วิภูษิต เลี้ยววานิชย์ 1/5  
15 45142 ด.ญ.ณัชณิชา คงสัตยกุล 1/8  
16 45208 ด.ช.สิทธินนท์ เสาะสืบ 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  8 คน