ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เปิดโลกแดนมังกร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42753 นายณรงค์ฤทธิ์ เหมาะทอง 4/13  
2 42577 นายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา 4/14  
3 42686 น.ส.สิริรัตน์ ศิริโสม 4/14  
4 44854 น.ส.อารีรัตน์ เชยรัมย์ 4/14  
5 42788 นายอดิศักดิ์ จึงไพศาลทรัพย์ 4/16  
6 42780 นายวัชรพล บุตรโสภา 4/9  
7 44679 นางสาวบุษราคัม ติมุลา 5/12  
8 44709 นางสาวปัฒมาภรณ์ ธราจารวัตร 5/14  
9 44713 นางสาวพัชราพร ดีมาก 5/14  
10 41996 นางสาวแตงอ่อน ทองสุข 5/15  
11 41826 นางสาวอินทิรา สุวรรณทอง 5/4  
12 41816 นางสาวสไบทิพย์ สุขล้น 5/4  
13 41795 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง 5/5  
14 41822 นางสาวอนันตญา รู้จิตร 5/5  
15 43167 นางสาวอารยา หงษ์แก้ว 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  11 คน