ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ERROR ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางชริตา ภาวสิทธิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42588 นายสุริยนต์ บุญเลิศ 4/9  
2 42569 น.ส.ปฏิพร หมู่ดี 4/9  
3 44588 นางสาวชญาดา ผมงาม 5/3  
4 44589 นายชนะภูมิ หนองแบก 5/3  
5 41899 นางสาวเบญญาภา สุขบรรเทิง 5/3  
6 41872 นางสาวสิตานัน บุญแก้ว 5/3  
7 44591 นางสาวศิรดา น้ำบุ่น 5/3  
8 41692 นางสาวทรงสมร บุตรรัตน์ 5/3  
9 41693 นายธนธรณ์ เสาสูง 5/3  
10 41643 นายชนพัฒน์ อังศิวาพงษ์ 5/3  
11 41881 นางสาวกันยาภัทร รัชตภูษิต 5/4  
12 40492 นางสาวธนพร เจริญสนองกุล 6/1  
13 40510 นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์ 6/1  
14 43284 นางสาวศิรินภา ปัจชัยยัง 6/15  
15 43150 นางสาวอินทิรา ดีแก่ 6/4  
16 43148 นางสาวอาทิตยา สะปะ 6/4  
17 40631 นางสาวนัทฐิกานต์ สราญโพธิวัฒน์ 6/4  
18 40624 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญชู 6/4  
19 43149 นายอินทัช อินโพนทัน 6/4  
20 43147 นายอนุชา แสนกล้า 6/4  
21 43141 นายกิตติศักดิ์ ชูวา 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  13 คน