ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คุ้มครองผู้บริโภค ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสมร แสงชำนิ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41076 นางสาวธนาวัลย์ ลาวัลย์ 6/12  
2 40840 นางสาวลักขณา หมายดี 6/12  
3 41016 เด็กหญิงชยุดา สมุทรศรี 6/12  
4 40854 นางสาวอรยา จุรัย 6/12  
5 40688 นางสาวพรนภา มัสกุรงค์ 6/14  
6 43263 นางสาวนภัสสร บุญร่วม 6/14  
7 43258 นางสาวจันทรพร สมชื่อ 6/14  
8 40899 นางสาวสิตานันท์ ถุนาพันธุ์ 6/15  
9 43276 นางสาวธนภรณ์ พรมยศ 6/15  
10 43966 นางสาวณัฐฐินันท์ ชาวสวน 6/15  
11 41081 นางสาวนลินี มุ่งดี 6/15  
12 43277 นางสาวธนวรรณ บุญมี 6/15  
13 43283 นางสาวศศิวิมล วรรณศิริ 6/15  
14 43279 นางสาวมาริษา สมวาจา 6/15  
15 43273 นางสาวกนกวรรณ มิฆเนตร 6/15  
16 43286 นางสาวสุชานาถ อิสระภาพ 6/15  
17 43281 นางสาววาสนา สีดา 6/15  
18 40868 นางสาวญาดา ชูจิตต์ 6/8  
19 43195 นางสาวนุชนาฎ แซ่เลี้ยว 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  19 คน