ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Cross word ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางลัดดา ม่วงอร่าม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42280 น.ส.ธัญชนก คงนาค 4/1  
2 42287 น.ส.บุษราภรณ์ บุญราศรี 4/1  
3 42284 น.ส.นีรณา คงสัตยกุล 4/1  
4 44750 น.ส.พิมพิดา มั่นยืน 4/1  
5 42464 น.ส.ปราณี ไชยา 4/15  
6 42286 น.ส.บุญธิชา เพียรดี 4/2  
7 42264 น.ส.กฤติมา ศรีมาลา 4/2  
8 42304 น.ส.เอวิตรา จินดาศรี 4/2  
9 44805 น.ส.สุนิตา ศรีรักษ์ 4/8  
10 42600 นายณฐนนท์ ถือคุณ 4/9  
11 42898 นายจิรายุศ มณีวิจิตร 4/9  
12 41614 นางสาวทัชชา อณาชัย 5/3  
13 44590 นางสาวลักษิกา ศาสตร์ภักดี 5/3  
14 43153 นางสาวกิติยา ชูดอก 6/5  
15 40741 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร 6/6  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  12 คน