ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หนังสือคือเพื่อน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45238 ด.ญ.รสิตา ไชยรัมย์ 1/10  
2 45242 ด.ช.วุฒิชัย ไทยยิ่ง 1/10  
3 45230 ด.ญ.ปาริฉัตร ห้อยทอง 1/10  
4 45388 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ แข็งกล้า 1/14  
5 45407 ด.ญ.อารียา ทองเติม 1/14  
6 45377 ด.ช.ชยธร สุภิษะ 1/14  
7 45406 ด.ช.อัจฉริยะ ควรหาญ 1/14  
8 45409 ด.ช.อิทธิพล ฉลาดเฉลียว 1/14  
9 45382 ด.ช.ติณฉัฎ เสาวรัจ 1/14  
10 45014 ด.ญ.กัญชลิกา นิลแก้ว 1/5  
11 45033 ด.ช.พิสิฐพงศ์ สายคูณ 1/5  
12 45031 ด.ญ.พรทิพย์ รัฐสมุทร 1/5  
13 45184 ด.ช.นรบดี รังทอง 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  6 คน