ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เคหพยาบาล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวัลลดา วรทัต
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42801 น.ส.เจนจิรา ไชยสุริยงค์ 4/10  
2 42942 น.ส.อมรรัตน์ จันทะเขต 4/10  
3 44821 น.ส.ศิลาชล กุตะนันท์ 4/10  
4 44819 น.ส.ปริยาภัทร สว่างวงษ์ 4/10  
5 44830 น.ส.กัญญารัตน์ ทองเลิศ 4/12  
6 42798 น.ส.กิตติมา ราชรัมย์ 4/13  
7 42687 น.ส.สุกัญญา ใจมั่น 4/14  
8 42778 น.ส.รุ่งทิพย์ แก้วสุข 4/14  
9 44782 น.ส.อารียา ปิยะไพร 4/5  
10 44774 น.ส.ทอฝัน เกิดกลาง 4/5  
11 42549 นายเจษฎา ทองใบ 4/6  
12 44803 น.ส.ศศิธร สอนดอก 4/8  
13 44798 นายชนาธิป กะการดี 4/8  
14 44800 น.ส.ธิดารัตน์ ชมชื่น 4/8  
15 42836 น.ส.สายธาร อรรถสกุลรัตน์ 4/9  
16 42774 น.ส.มะลิ ฮาเวิร์ธ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  14 คน