ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อ้อเจ้า ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุษา สุขพูล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44225 เด็กชายกิตติ สุวรรณมณี 2/7  
2 44247 เด็กชายปริวัต สุนทรารักษ์ 2/7  
3 44227 เด็กหญิงเกวลิน งามพร้อม 2/7  
4 44223 เด็กหญิงกฤษติญา นพพิบูลย์ 2/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  2 คน