ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม งานถัก1 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางมาลี สุระวิทย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43879 เด็กชายณัฐพล ดวงจันทร์ 3/13  
2 43580 เด็กหญิงจันทรามาศ สงครามศรี 3/7  
3 43674 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหิมหัก 3/9  
4 43698 เด็กหญิงพัชราภา เลิศสกุล 3/9  
5 43712 เด็กหญิงสุธิมา เอี่ยมสะอาด 3/9  
6 43717 เด็กหญิงอรพรรณ สินสุพรรณ์ 3/9  
7 43675 เด็กหญิงกัญญาทัต เหลาฉลาด 3/9  
8 43716 เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรลักษณ์ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  7 คน