ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ 1 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอัมพร คนึงเพียร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44443 ด.ช.สิรวิชญ์ ตาทิพย์ 1/11  
2 44432 ด.ช.ภูผา อมรชัย 1/11  
3 44417 ด.ช.ทองไท กันนุฬา 1/11  
4 44437 ด.ช.รัชชานนท์ พรายแก้ว 1/11  
5 44431 ด.ญ.ภคนันท์ พรมวงค์ 1/11  
6 44426 ด.ญ.ปัณณพร สมคิด 1/11  
7 44419 ด.ช.ธีรภัทร ผจญดี 1/11  
8 44425 ด.ช.ปวริศร์ อาษานอก 1/11  
9 44481 ด.ช.วิภู ไววิทย์ 1/12  
10 44552 ด.ช.ธรรมรักษ์ โอธินทรยุทธ 1/14  
11 44012 ด.ช.กณาธิป ชาวเมืองปักษ์ 1/2  
12 44038 ด.ช.ภาคภูมิ คำเขียว 1/2  
13 44022 ด.ช.ฐิรพรรษ ปานทอง 1/2  
14 44040 ด.ช.ภาสวีร์ ปรากฏดี 1/2  
15 44091 ด.ช.เอเธนส์ คล้ายหนู 1/3  
16 44110 ด.ช.ตฤณ ตั้งสกุลวิโรจน์ 1/4  
17 44113 ด.ช.ธนากานต์ ชาติห้าวหาญ 1/4  
18 44127 ด.ช.วริทธิ์ แสงโสมวงศ์ 1/4  
19 44095 ด.ช.กฤษตภพ ทั้งสน 1/4  
20 44141 ด.ช.ชยพัทธ์ ปาระมี 1/5  
21 44150 ด.ช.นพรัตน์ ศรีบุรมย์ 1/5  
22 44189 ด.ช.ธนธรณ์ วิเชียรดี 1/6  
23 44197 ด.ช.นันทพัทธ์ สุดสงวน 1/6  
24 44295 ด.ญ.วาสิตา หาญศึกษา 1/8  
25 44337 ด.ช.ปนนท์ รุจิยาปนนท์ 1/9  
26 43907 เด็กชายอนุสรณ์ แสนมี 2/13  
27 42603 เด็กหญิงถิรดา ปัญญาเอก 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  4 คน