ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Public Speaking ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนภสมน ธนปฐมพงศ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 516
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42841 นางสาวอัญธิการ์ เมินดี 5/3  
2 42434 นายสุริยา เผดิมดี 5/6  
3 42433 นางสาวสุธิดา ประวิสุทธิ์ 5/6  
4 42646 นางสาวคีรี่ แอน แกลลาเกอร์ 5/6  
5 42441 นางสาวคีตภัทร จงงาม 5/6  
6 42460 นางสาวนฤมล ศรีละออง 5/6  
7 44720 นางสาวสุธิดา ตรงใจ 6/14  
8 44704 นางสาวดุจพร ศรีเครือดำ 6/14  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  7 คน