ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Spelling Bees ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44366 เด็กชายจิรายุทธ บุญเลิศ 2/10  
2 44371 เด็กชายณกฤช เปรมจิตต์ 2/10  
3 44388 เด็กหญิงภาณินี สืบนุการณ์ 2/10  
4 44398 เด็กชายวีรภัทร อุสาคู 2/10  
5 44367 เด็กหญิงชณิกานต์ ประเดิมดี 2/10  
6 44395 เด็กหญิงลีลาวดี บุญกาญจนารัตน์ 2/10  
7 44380 เด็กหญิงบัณฑิตา บุญทวี 2/10  
8 44386 เด็กหญิงพิมพ์พิรา เกษรัตน์ 2/11  
9 44399 เด็กหญิงศตพร ชมภูพาน 2/9  
10 44364 เด็กหญิงจินต์จุฒา พิมภาคูณ 2/9  
11 44363 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ ศรีปิยะบุตร 2/9  
12 44672 นางสาวสิริลักษณ์ ด้วงทอง 5/11  
13 42116 นางสาวรติกาล จารัตน์ 5/11  
14 44671 นางสาวโยษิตา ดีสาห่าง 5/11  
15 42212 นางสาวภาคินี พิศงาม 5/11  
16 41877 นางสาวอาริสา สุระการ 5/11  
17 43114 นางสาวณัชชา สืบนุการณ์ 5/11  
18 41766 นางสาววิสสุตา คงทวี 5/13  
19 44693 นางสาวปาริชาติ แสงกระจ่าง 5/13  
20 44735 นางสาวเอยาวดี จุลเสริม 5/15  
21 43102 นางสาวธันยมัย ศรีปองพันธ์ 5/8  
22 41731 นายไกรวิชญ์ สัทถาพร 5/8  
23 44641 นางสาวนริศรา พันธ์พงษ์ 5/8  
24 40870 นายต่อเขตต์ เย็นประโคน 6/5  
25 40744 นางสาววริษฐา น้อยมิ่ง 6/5  
26 40929 นางสาวนภาพร แสงทอง 6/7  
27 40654 นายสุธิพงษ์ สังขะฮวด 6/7  
28 40718 นางสาวชยาภรณ์ หว่างแสง 6/9  
29 44747 นางสาวพิรมน ชมหอม 6/9  
30 40754 นายอนุวัฒน์ วิสุทธิสมบูรณ์ 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  23 คน