ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม DIY ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรจนา นึกชอบ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42658 น.ส.ศิโรรัตน์ หาวงค์ 4/15  
2 42869 น.ส.ปาริชาติ สืบเทพ 4/15  
3 42860 น.ส.ธิดารัตน์ งามทรัพย์ 4/16  
4 44864 น.ส.วจี ยิ่งดี 4/16  
5 42688 น.ส.สุนิตา กงแก้ว 4/16  
6 42843 น.ส.กนกกาญจน์ เพ็งชวด 4/16  
7 44604 นางสาวปนัดดา สกุลทอง 5/5  
8 44612 นางสาวอิสริยา โสนทอง 5/5  
9 44607 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช 5/5  
10 44601 นางสาวธารารัตน์ เรืองจิต 5/5  
11 44598 นางสาวญาณิศา ยุพการณ์ 5/5  
12 41869 นางสาวศศิธร นามเวช 5/5  
13 41933 นางสาวเกศราภรณ์ จำเริญ 5/5  
14 44602 นางสาวนนทิชา มณีศรี 5/5  
15 44594 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน 5/5  
16 44600 นางสาวทิพวรรณ สีเข้มงาม 5/5  
17 43186 นางสาวปทิตา สมานสุข 6/7  
18 40703 นางสาวสไบทิพย์ ชมเหิม 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  18 คน