ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Spelling Bee ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางนารีรัตน์ รับงาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41562 นางสาวกัญญาพัชร จินดาศรี 5/2  
2 41574 นางสาวธัญวรัตม์ เสนาบูรณ์ 5/2  
3 41592 นางสาวศาธิตา บุตรสุด 5/2  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  3 คน