ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Gossip Clup ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43146 นางสาวสุกัญญา สหาวัตร 6/4  
2 40759 นางสาวกนต์ระพี บุตรจันทร์ 6/4  
3 40585 นายนราวิชญ์ บุญมาโนน 6/4  
4 40794 นางสาวภัทราวดี บุญคุ้ม 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  3 คน