ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ชุมนุมร่วมกับครู..ปาลิตา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวแน่งน้อย แซ่จึง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 0
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  0 คน