ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม CEFR TEST ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางศลิษา ศรีวิเศษ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44193 เด็กหญิงธัญพิชชา สมสร้าง 2/5  
2 44199 เด็กหญิงปนัดดา หาญเหี้ยม 2/5  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  2 คน