ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Spelling Bee ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายปธาณ จรจรัญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44898 ด.ช.ภูมิวงศ์ อยู่สบาย 1/1  
2 45299 ด.ช. ฎีกากร ฉุนแสนดี 1/12  
3 45002 ด.ช.รัฐพงศ์ ธนูศิลป์ 1/4  
4 43974 เด็กชายกีรติ ธรรมษา 2/1  
5 43972 เด็กชายกานต์ สุดดี 2/1  
6 44008 เด็กชายอภิชาตพงศ์ ศิริ 2/1  
7 44381 เด็กชายปณิธาน ฆารไสว 2/11  
8 44359 เด็กชายกฤษฎา แก่นดี 2/11  
9 44059 เด็กชายณภัทร ประทุมวรรณ 2/3  
วันเปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  0 คน