ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาญี่ปุ่น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43758 น.ส.จิณณ์พัชร์ สมานสุข 4/14  
2 43790 น.ส.บุณยาพร กูลรัตน์ 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  2 คน