ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วัฒนธรรมจีน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44401 ด.ญ.สิรินภา นิยมเหมาะ 1/10  
2 44387 ด.ช.ภัคพล ประเสริฐศรี 1/10  
3 44390 ด.ช.ภูริณัฐ พวงไพบูลย์ 1/10  
4 44382 ด.ช.ปรเมษฐ แก่นช้าง 1/10  
5 44368 ด.ช.ชนินทร์ ตั้งอุดมการณ์ 1/10  
6 44377 ด.ช.ธินิศ สุขแสวง 1/10  
7 44408 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ไขจันทร์ 1/11  
8 44403 ด.ญ.กศิณ์นันท์ สุนทรวีระ 1/11  
9 44445 ด.ญ.สุรีพร จารัตน์ 1/11  
10 44466 ด.ญ.ปาริชาติ คงสุข 1/12  
11 44015 ด.ช.ไกรวิชญ์ อิทธิอภิรักษ์ 1/2  
12 44014 ด.ญ.กัลยกร บรรลุสุข 1/2  
13 44028 ด.ญ.นงนภัส บุญพูนเลิศ 1/2  
14 44093 ด.ญ.กฤตพร ชื่นจิต 1/4  
15 44092 ด.ญ.กรกนก นิธิวัฒนพงษ์ 1/4  
16 44107 ด.ญ.ณหทัย ดาศรี 1/4  
17 44204 ด.ญ.พัชรินทร์ ฮาดบุตร 1/6  
18 44205 ด.ญ.พัทธนันท์ พันธ์โพธิ์คา 1/6  
19 44218 ด.ญ.สุธินันท์ กงแก้ว 1/6  
20 44181 ด.ช.จิรภัทร ยั่งยืน 1/6  
21 44344 ด.ญ.ภัทรวดี เสางาม 1/9  
22 44349 ด.ช.วิชชบูรณ์ วงศ์สวัสดิ์ 1/9  
23 44322 ด.ช.ธนพล ภูเขียว 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  14 คน