ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44005 ด.ญ.สิริกานดา สืบเพ็ง 1/1  
2 43993 ด.ช.ธนวัฒน์ สมบัติกำไร 1/1  
3 44006 ด.ญ.สุพิชญา แก้วสุติน 1/1  
4 43978 ด.ช.เจษฎา เหลือดี 1/1  
5 44483 ด.ช.ศิรชัช งามเยี่ยม 1/12  
6 44485 ด.ช.สรยุทธ แก่นเดียว 1/12  
7 44452 ด.ช.ณัฐชัย ดีพร้อม 1/12  
8 44478 ด.ช.รัฐธีร์ ศิรจตุพัฒน์ 1/12  
9 44460 ด.ช.นพนัส ถุนาพรรณ์ 1/12  
10 44013 ด.ญ.กรณิศ เกษแก้ว 1/2  
11 44088 ด.ญ.สุธินัณ เรืองสุข 1/3  
12 44057 ด.ญ.จอมขวัญ งามวิไล 1/3  
13 44082 ด.ญ.วิภาดา สุขจิต 1/3  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  6 คน