ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม CEFR TEST ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางศลิษา ศรีวิเศษ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 10
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44877 เด็กหญิงณัฐฐิรา ทวีจรัสโรจน์ 2/1  
2 44887 เด็กหญิงนพวรรณ สืบวัฒนพงษ์กุล 2/1  
3 44517 เด็กชายปัณณวัฒน์ แสงสว่าง 3/13  
4 44117 เด็กหญิงปุญญิศา โศภิษฐพันธ์ 3/4  
5 44124 เด็กชายเพชรเวช มุมทอง 3/4  
6 44092 เด็กหญิงกรกนก นิธิวัฒนพงษ์ 3/4  
7 44093 เด็กหญิงกฤตพร ชื่นจิต 3/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  5 คน