ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วงโยธวาทิต 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายศรัทธา เชิงหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44474 ด.ช.ภูมินทร์ พรหมบุตร 1/12  
2 44549 ด.ช.ณัฏฐ์ณภัทร สถิตสุข 1/14  
3 44039 ด.ช.ภาคิน จันทนมัฎฐะ 1/2  
4 44112 ด.ช.เทพประทาน แปลงดี 1/4  
5 44136 ด.ช.ไกรศรี บุตรชุมแสง 1/5  
6 44202 ด.ช.ปัญญพัตน์ กุลบุตร 1/6  
7 44192 ด.ช.ธเนศ พรไธสง 1/6  
8 44305 ด.ช.เสกมงคล โจมรัมย์ 1/8  
9 44281 ด.ช.เทิดศักดิ์ ฉิมงาม 1/8  
10 43946 เด็กชายศักดิ์ครินทร์ เชี่ยวชอบ 2/14  
11 43723 เด็กชายธีรภัค แสนประเสริฐสกุล 2/10  
12 43934 เด็กชายภาณุ วรรณกายนต์ 2/14  
13 43420 เด็กชายรชต ปลั่งกลาง 2/3  
14 43388 เด็กชายกษิดิ์เดช อึงไพบูลย์กิจ 2/3  
15 41807 นายภูเบศร์ สุกิมานิล 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  0 คน