ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ฟิสิกส์ ICT ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40626 นางสาวณัฐนรี ถนอมศรี 5/3  
2 40646 นางสาวรุจยา ศักดิ์ปกรณ์กานต์ 5/5  
3 40902 นางสาวสุพรรษา พวงมาลา 5/5  
4 43162 นางสาววิชญาพร หนูมา 5/5  
5 43156 นางสาวฐนิชชา อิงไธสง 5/5  
6 43155 นางสาวคันธารัตน์ แผ่นจันทร์ 5/5  
7 43152 นางสาวกัลยารัตน์ เฉลิมรัมย์ 5/5  
8 43195 นางสาวนุชนาฎ แซ่เลี้ยว 5/8  
9 40935 นางสาวดนิตา ยวนใจ 5/8  
10 39621 นายจิณณวัตร อินทบุตร 6/14  
11 43108 นางสาวภคนันท์ ปิ่นเย็น 6/14  
12 43070 นางสาวบุญสิตา แสงเย็น 6/14  
13 43082 นางสาวอรยา ชินนาค 6/14  
14 43064 นางสาวจิตญาดา สืบทอง 6/14  
15 39628 นายธนภูมินทร์ ดั้งขุนทด 6/8  
16 39929 นายพงพิทักษ์ วิภาหัสน์ 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  13 คน