ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วัฒนธรรมไทยสู่นันทนาการ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44559 ด.ช.พงศ์วิชญ์ วรกิตสิทธิสาธร 1/14  
2 44542 ด.ช.จารุภัทร แสงศรี 1/14  
3 44548 ด.ช.ฐิติ คงวารินทร์ 1/14  
4 44551 ด.ช.ทัสนันทน์ สาพันธ์ 1/14  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  0 คน