ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาจีน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45487 น.ส.นิตยาภรณ์ สุขเรือง 4/11  
2 45493 น.ส.เพชรลดา ศรีห์ยัน 4/11  
3 45485 น.ส.นันทิกานต์ บุญยอม 4/11  
4 43813 น.ส.สุธิดา เลิศเจตนารมณ์ 4/11  
5 43793 นายปริญญา สุปิงคลัด 4/12  
6 43822 น.ส.จิราพร มิฆเนตร 4/13  
7 43970 น.ส.จรรย์ธร กาญจนรักษ์ 4/13  
8 43937 นายมีนกร มังกร 4/16  
9 43432 นายกฤษณพงศ์ แสงศรี 4/5  
10 43799 น.ส.พิธุนิภา มะลิหอม 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  7 คน